menu
 • By phoneOpen 9:00 – 20:00

  • English

   0120-959-472(Toll Free)

  • Portuguese

   0120-959-473(Toll Free)

  • Chinese

   0120-959-476(Toll Free)

  • Korean

   0120-959-478(Toll Free)

  • Tagalog

   0120-933-952(Toll Free)

  • Vietnamese

   0120-933-961(Toll Free)

  • Japanese
   about au mobile services

   157(Toll Free)from au phones

   0077-7-111(Toll Free)

   about Internet services
   Contract / Fee / Billing

   0077-7084(Toll Free)

   Connection setting / failure

   0077-777(Toll Free)

x

Change of payment to bank account direct debit/credit card

English/English

The procedures between au and UQ mobiles are different.

Change the payment method online (Japanese only)

au Style / au shop (au only)

English support page will be provided for processing at the shop.

Please avail at your convenience.

Reminders

 • Customers who subscribed to other services than au, please ask for application form via phone call.
 • The subscriber's name and bank account name should be the same.

Inquiries

au: contact us

UQ mobile: contact us

Have you relocated since you started using au Service?

You might not receive important notice if your au registered address has changed.

Telephone and data transmission might be suspended for temporarily if you do not receive notices particularly billing related ones.

Chinese/中文

希望将支付方法更改为银行转账/信用卡支付

au和UQ mobile的手续方式不同

在网页上变更(只限日语)

au Style / au店铺(只限au用户)

我们准备了中文网页来辅助您在店铺办理手续。

欢迎您使用。

注意事项

 • 签约au手机以外服务的客户,请拨打客服电话索取申请表。
 • 签约人的名义和账户名义必须一致。

咨询

au:请联系我们

UQ mobile:请联系我们

自从使用au服务以来,您是否搬过家?

如果您在au登录的地址发生了变动,则有可能收不到重要信息通知。

特别是在未收到有关支付信息的情况下 会发生暂停呼叫及通信服务。

Portuguese/Português

Alterar a forma de pagamento para débito automático/cartão de crédito

Os procedimentos da au e UQ mobile são diferentes

Procedimentos via internet (somente em Japonês)

au Style / lojas au (somente au)

Está disponível uma página de suporte em português aos procedimentos efetuados nas lojas.

Sinta-se à vontade em utilizar esta facilidade.

Pontos de atenção

 • Para contratos de outros serviços, solicite o envio de formulário pelo telefone.
 • É necessário que o nome do titular do contrato e da conta bancária sejam o mesmo.

Informações de Contato

au: Entre em contato

UQ mobile: Entre em contato

Houve mudança de endereço após o início do contrato com a au?

Informações importantes podem não ter sido recebidas caso o endereço esteja desatualizado.

O não recebimento de cobranças poderá acarretar em suspensão temporária dos serviços.

Vietnamese/Tiếng Việt

Muốn thay đổi phương thức thanh toán sang trả qua thẻ tín dụng (credit card) hoặc chuyển khoản tự động qua tài khoản ngân hàng.

Thủ tục Au và UQmobile sẽ khác nhau .

Tiến hành thay đổi qua trang Web (chỉ có bằng tiếng Nhật)

au Style / au shop (chỉ dành cho khách hàng au)

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn trang web hỗ trợ bằng tiếng Việt  cho các thủ tục cần làm tại cửa hàng.

Mong quý khách vui lòng sử dụng.

Những điều cần lưu ý

 • Quý khách ký hợp đồng dịch vụ khác ngoài au, vui lòng gọi điện để yêu cầu đơn đăng ký.
 • Tên của người chủ hợp đồng dịch vụ và tên trên tài khoản ngân hàng/tên trên thẻ tín dụng Credit Card cần phải đồng nhất.

Hỏi đáp

Quý khách hàng của au : Vui lòng liên lạc với chúng tôi

Quý khách hàng của UQmobile : Vui lòng liên lạc với chúng tôi

Quý khách có chuyển nhà từ sau khi sử dụng dịch vụ của au không?

Đối với quý khách đã thay đổi địa chỉ mà không đăng ký lại với au, có trường hợp không nhận được những thông báo quan trọng.

Đặc biệt, có trường hợp bị dừng dịch vụ truyền thông ・ gọi điện do không nhận được thông báo liên quan đến hóa đơn thanh toán.

 • All of the indicated amounts exclude tax unless otherwise specified.