menu
 • By phoneOpen 9:00 – 20:00

  • English

   0120-959-472(Toll Free)

  • Portuguese

   0120-959-473(Toll Free)

  • Chinese

   0120-959-476(Toll Free)

  • Korean

   0120-959-478(Toll Free)

  • Tagalog

   0120-933-952(Toll Free)

  • Vietnamese

   0120-933-961(Toll Free)

  • Japanese
   about au mobile services

   157(Toll Free)from au phones

   0077-7-111(Toll Free)

   about Internet services
   Contract / Fee / Billing

   0077-7084(Toll Free)

   Connection setting / failure

   0077-777(Toll Free)

x

Regarding KDDI billing's deadline and payment date

English/English

The usage fee from the 1st to the end of the every month will be billed on the following month.

The payment date depends on the customer's contract status. Please check the following.

Payment date of KDDI bill

au

UQ mobile

5G Price Plan

4G LTE Price Plan

For over the counter payment/bank direct debit

Every 25th or end of the month

Every end of the month

For credit card payment

Debit date of each credit company.

Invoice timeline

Important matters for bank direct debit

 • If the amount was deposited on the exact debit date, deduction may not be possible. Please deposit during business day before the debit date.
 • If the debit date falls on a Saturday, Sunday or public holiday, it will be debited on the next business day.
 • Will be effective from next month's billing.

Have you relocated since you started using KDDI Service?

You might not receive important notice if your KDDI registered address has changed.

Telephone and data transmission might be suspended for temporarily if you do not receive notices particularly billing related ones.

Chinese/中文

关于KDDI话费的结算日和支付期限

每月从1号到月末的使用费用,会在下一个月请款。

支付日期根据客人的签约情况有所不同。请参阅下记内容确认。

KDDI话费的支付期限

au

UQ mobile

5G资费套餐

4GLTE资费套餐

窗口支付・银行转账

毎月25日 或 月末

毎月月末

使用信用卡支付

各家信用卡公司的结算日

请款时间表

银行转账的注意事项

 • 如果在转账日当天存款,可能无法成功扣费。请在转账日期的前一个工作日之前存款入账。
 • 如果转账日期是周六日或节假日,则顺延到下一个工作日转账。
 • 从次月请款开始适用。

自从使用KDDI服务以来,您是否搬过家?

如果您在KDDI登录的地址发生了变动,则有可能收不到重要信息通知。

特别是在未收到有关支付信息的情况下 会发生暂停呼叫及通信服务。

Portuguese/Português

Data do fechamento da fatura da KDDI e data de vencimento

A tarifa de utilização do dia 1 ao último dia do mês é cobrado no mês seguinte.

A data do vencimento da fatura varia conforme a situação do contrato.

Data do vencimento da tarifa da KDDI

au

UQ mobile

Tarifa do Plano 5G

Tarifa do Plano 4G

Pagamento em fatura e Débito Automático

Todo dia 25 ou final de mês

Todo final de mês

Pagamento em Cartão de Crédito

Data do débito automático conforme cadastrado na compania do cartão de crédito.

Cronograma de cobrança

Débito Automático - Pontos de Atenção

 • Caso efetue o depósito do montante devido na conta cadastrada no mesmo dia do débito automático, há possibilidade do débito não ser completado. Efetue o depósito do montante devido na conta cadastrada até um dia útil antes da data do débito automático.
 • Se a data do débito automático coincidir com finais de semana ou feriados, o débito será no próximo dia útil.
 • Aplicação a partir do mês seguinte.

Houve mudança de endereço após o início do contrato com a KDDI?

Informações importantes podem não ter sido recebidas caso o endereço esteja desatualizado.

O não recebimento de cobranças poderá acarretar em suspensão temporária dos serviços.

Vietnamese/Tiếng Việt

Về ngày đến hạn, ngày thanh toán cước phí KDDI

Hàng tháng cước phí sử dụng từ ngày mùng một  đến cuối tháng, sẽ được thu vào tháng tiếp theo.

Tùy thuộc vào tình trạng của hợp đồng của Quý khách, ngày thanh toán sẽ khác nhau. Vui lòng xác nhận mục dưới đây.

Ngày đến hạn thanh toán cước phí của KDDI

au

UQ mobile

Gói cước 5G

Gói cước 4GLTE

Trường hợp thanh toán bằng chuyển khoản tự động/thanh toán tại cửa hàng

Ngày 25 hàng tháng hoặc cuối tháng

Cuối tháng

Trường hợp thanh toán bằng thẻ tín dụng Credit Card

Ngày chuyển khoản của mỗi công ty thẻ tín dụng là khác nhau

Lịch yêu cầu thanh toán

Những điều cần lưu ý trong trường hợp thanh toán chuyển khoản tự động

 • Nếu cho tiền vào tài khoản đúng ngày chuyển khoản tự động , có trường hợp không thể chuyển khoản được trên tài khoản. Vui lòng cho tiền vào tài khoản trước ngày chuyển khoản tự động (ngày cho tiền vào tài khoản là ngày làm việc, không phải ngày nghỉ)
 • Trường hợp ngày chuyển khoản tự động là thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, ngày chuyển khoản tự động trên tài khoản sẽ là ngày làm việc tiếp theo.
 • Sẽ áp dụng từ cước phí của tháng tiếp theo.

Quý khách có chuyển nhà từ sau khi sử dụng dịch vụ của KDDI không?

Đối với quý khách đã thay đổi địa chỉ mà không đăng ký lại với KDDI, có trường hợp không nhận được những thông báo quan trọng.

Đặc biệt, có trường hợp bị dừng dịch vụ truyền thông ・ gọi điện do không nhận được thông báo liên quan đến hóa đơn thanh toán.

 • All of the indicated amounts exclude tax unless otherwise specified.