menu
 • By phoneOpen 9:00 – 20:00

  • English

   0120-959-472(Toll Free)

  • Portuguese

   0120-959-473(Toll Free)

  • Chinese

   0120-959-476(Toll Free)

  • Korean

   0120-959-478(Toll Free)

  • Tagalog

   0120-933-952(Toll Free)

  • Vietnamese

   0120-933-961(Toll Free)

  • Japanese
   about au mobile services

   157(Toll Free)from au phones

   0077-7-111(Toll Free)

   about Internet services
   Contract / Fee / Billing

   0077-7084(Toll Free)

   Connection setting / failure

   0077-777(Toll Free)

x

I want to change the monthly bank account debit date.

English/English

Changes can be made through Web or over the phone.

Contents that can be changed

Possible bank account debit date "25th" or "end of the month"

Conditions

 • Payment method:bank account direct debit
 • There are no overdue bills

Application Schedule

Changes to direct debit will take effect the following billing month after the application is accepted.

Reminder

 • If you pay by credit card, the debit date will be the date specified by the card company and cannot be changed.
 • Changes may not be possible depending on the contract status.

Procedures

 1. Change by calling Customer Support Center

  You can speak in your language.

 2. Change through Web

Have you relocated since you started using KDDI Service?

You might not receive important notice if your KDDI registered address has changed.

Telephone and data transmission might be suspended for temporarily if you do not receive notices particularly billing related ones.

Chinese/中文

希望更改每月的银行转账日期

可以通过网络或者电话客服更改。

 • 仅限au。UQ mobile无法更改。

可以更改的项目

银行转账日可选”25日”或者”月底”

条件

 • 支付方法:账户转账
 • 没有逾期未缴请款。

适用时间

转账日期的更改时间从受理月份的次月开始

注意

 • 信用卡支付的情况下,由于结算日期是由信用卡公司指定的,所以无法更改。
 • 根据签约内容不同,也有无法更改的可能性。

手续办理方法

 1. 拨打客服电话更改

  可以使用自己的语言。

 2. 在网上更改

自从使用KDDI服务以来,您是否搬过家?

如果您在KDDI登录的地址发生了变动,则有可能收不到重要信息通知。

特别是在未收到有关支付信息的情况下 会发生暂停呼叫及通信服务。

Portuguese/Português

Quero alterar a data do débito automático

É possivel alterar pela Web ou pelo telefone.

 • Somente contratos da au. Os contratos da UQ mobile não podem ser alterados.

Conteúdo possível alterar

Datas de débito automático "dia 25" ou "último dia do mês"

Condições

 • Forma de pagamento: Débito automático
 • Não constar fatura em atraso.

Cronograma de aplicação

Será aplicado a alteração da data de débito no mês seguinte da solicitação

Ponto importante

 • No caso do pagamento com cartão de crédito, a data de débito será conforme cadastrado na companhia de cartão de crédito, portanto, não é possível alterar.
 • Dependendo da situação do contrato não é possível efetuar a alteração.

Procedimentos

 1. Alterar através da Central de Suporte ao Cliente

  Poderá conversar no seu idioma.

 2. Alterar pela Web

  Disponível somente em Japonês/É necessário fazer login

Houve mudança de endereço após o início do contrato com a KDDI?

Informações importantes podem não ter sido recebidas caso o endereço esteja desatualizado.

O não recebimento de cobranças poderá acarretar em suspensão temporária dos serviços.

Vietnamese/Tiếng Việt

Muốn thay đổi ngày chuyển khoản tự động qua tài khoản hàng tháng

Có thể thay đổi qua Web hoặc điện thoại

 • Chỉ riêng au. UQ mobile không thay đổi được.

Nội dung có thể thay đổi

Có thể lựa chọn ngày chuyển khoản tự động qua tài khoản là "ngày 25" hoặc "ngày cuối tháng"

Điều kiện

 • Hình thức thanh toán : Chuyển khoản tự động qua tài khoản
 • Không có hóa đơn nào quá hạn thanh toán.

Thời điểm áp dụng

Bắt đầu từ tháng sau tháng tiếp nhận thay đổi ngày thanh toán.

Điểm cần lưu ý

 • Trường hợp thanh toán bằng thẻ tín dụng Credit Card, ngày chuyển khoản sẽ là ngày được chỉ định bởi công ty thẻ, không thể thay đổi được.
 • Tùy thuộc vào tình trạng của hợp đồng, cũng có trường hợp không thay đổi được.

Phương pháp làm thủ tục

 1. Thay đổi tại tổng đài chăm sóc khách hàng

  Có thể nói chuyện bằng ngôn ngữ của Quý khách.

 2. Thay đổi qua Web

  chỉ có bằng tiếng Nhật ・cần phải đăng nhập

Quý khách có chuyển nhà từ sau khi sử dụng dịch vụ của KDDI không?

Đối với quý khách đã thay đổi địa chỉ mà không đăng ký lại với KDDI, có trường hợp không nhận được những thông báo quan trọng.

Đặc biệt, có trường hợp bị dừng dịch vụ truyền thông ・ gọi điện do không nhận được thông báo liên quan đến hóa đơn thanh toán.

 • All of the indicated amounts exclude tax unless otherwise specified.