menu
 • By phoneOpen 9:00 – 20:00

  • English

   0120-959-472(Toll Free)

  • Portuguese

   0120-959-473(Toll Free)

  • Chinese

   0120-959-476(Toll Free)

  • Korean

   0120-959-478(Toll Free)

  • Tagalog

   0120-933-952(Toll Free)

  • Vietnamese

   0120-933-961(Toll Free)

  • Japanese
   about au mobile services

   157(Toll Free)from au phones

   0077-7-111(Toll Free)

   about Internet services
   Contract / Fee / Billing

   0077-7084(Toll Free)

   Connection setting / failure

   0077-777(Toll Free)

x

I want to check my payment status.

English/English

Follow the steps below to check the payment status.

[1] Confirm at call center

You can speak in your language.

[2] Check at the au Style / au shop (au subscribers only)

 • We are not able to assist UQ mobile accounts in the store.

Items required when visiting the store

Before visiting the store

The procedure will go smoothly by setting an appointment to visit the store via phone call.

[3] Check through Web

Available only in Japanese/Login required

Reminders

 • If you do not pay by the deadline, your phone services would be suspended.
 • We will send a payment slip at your registered address.

  Please pay at the convenience store or au Style / au shop.

Have you relocated since you started using KDDI Service?

You might not receive important notice if your KDDI registered address has changed.

Telephone and data transmission might be suspended for temporarily if you do not receive notices particularly billing related ones.

Chinese/中文

如何查询支付状况

请按下列方法查询支付状况。

[1] 通过客服中心查询

可以使用自己的语言。

[2] 到au Style / au店铺确认(仅限au)

 • UQ mobile在店铺无法对应。

来店时必备物品

来店之前

电话预约 办理手续会更顺畅。

[3] 在网上确认

仅限日语,需要登录

注意事项

 • 超过期限未付款,电话将被停机。
 • 付款账单将会邮寄到您登记的住址。

  请到便利店或au Style / au店铺支付。

自从使用KDDI服务以来,您是否搬过家?

如果您在KDDI登录的地址发生了变动,则有可能收不到重要信息通知。

特别是在未收到有关支付信息的情况下 会发生暂停呼叫及通信服务。

Portuguese/Português

Quero verificar a situação de pagamento

Veja abaixo como verificar a situação de pagamento.

[1] Central de Atendimento ao Cliente

Poderá conversar no seu idioma.

[2] Verifique na au Style / lojas au (Somente contratos da au)

 • Não damos assistência para clientes da UQ mobile nesta loja.

Documentos necessários para o atendimento presencial na loja

Antes do atendimento presencial na loja

O agendamento prévio confere uma melhor eficiência no dia do atendimento.

[3] Verifique na Web

Disponível somente em Japonês/É necessário fazer login

Pontos de atenção

 • Não havendo pagamento até o vencimento o telefone será bloqueado.
 • Será enviado um boleto bancário no endereço cadastrado.

  Favor efetuar o pagamento nas lojas de conveniência ou au Style / lojas au.

Houve mudança de endereço após o início do contrato com a KDDI?

Informações importantes podem não ter sido recebidas caso o endereço esteja desatualizado.

O não recebimento de cobranças poderá acarretar em suspensão temporária dos serviços.

Vietnamese/Tiếng Việt

Muốn xác nhận tình trạng thanh toán

Cách xác nhận tình trạng thanh toán như dưới đây.

[1] Xác nhận với trung tâm chăm sóc khách hàng

Có thể nói chuyện bằng ngôn ngữ của Quý khách.

[2] Xác nhận tại au Style / au shop (chỉ riêng au)

 • UQ mobile không hỗ trợ được tại cửa hàng.

Giấy tờ ,vật dụng cần thiết khi đến cửa hàng

Trước khi đến cửa hàng

Để hướng dẫn Quý khách thuận tiện hơn, vui lòng trước khi đến cửa hàng hãy đặt lịch hẹn trước qua điện thoại.

[3] Xác nhận qua Web

chỉ có bằng tiếng Nhật/cần phải đăng nhập

Những điều cần lưu ý

 • Trường hợp quá ngày đến hạn vẫn chưa thanh toán, điện thoại sẽ bị ngưng dịch vụ.
 • Giấy yêu cầu thanh toán sẽ được gửi đến địa chỉ đã đăng ký.

  Quý khách vui lòng thanh toán tại au Style / au shop hoặc cửa hàng tiện lợi Conbini.

Quý khách có chuyển nhà từ sau khi sử dụng dịch vụ của KDDI không?

Đối với quý khách đã thay đổi địa chỉ mà không đăng ký lại với KDDI, có trường hợp không nhận được những thông báo quan trọng.

Đặc biệt, có trường hợp bị dừng dịch vụ truyền thông ・ gọi điện do không nhận được thông báo liên quan đến hóa đơn thanh toán.

 • All of the indicated amounts exclude tax unless otherwise specified.