menu
 • By phoneOpen 9:00 – 20:00

  • English

   0120-959-472(Toll Free)

  • Portuguese

   0120-959-473(Toll Free)

  • Chinese

   0120-959-476(Toll Free)

  • Korean

   0120-959-478(Toll Free)

  • Tagalog

   0120-933-952(Toll Free)

  • Vietnamese

   0120-933-961(Toll Free)

  • Japanese
   about au mobile services

   157(Toll Free)from au phones

   0077-7-111(Toll Free)

   about Internet services
   Contract / Fee / Billing

   0077-7084(Toll Free)

   Connection setting / failure

   0077-777(Toll Free)

x

I did not receive the payment slip/I lost the payment slip

English/English

Regarding the payment this month

Payment can be made at the store without the payment slip.

au/UQ mobile (For 5G model price plan)

 1. Pay at the au Style / au shop

  Items required when visiting the store

 2. Pay through Web *Available in Japanese only

UQ mobile (4G LTE plan)

We can provide over the phone reference number payable at convenience stores.

You can speak in your language.

Please call us for reissuance of payment slip and other inquiries.

If you do not receive it, you may need to change your address.

You might not receive important notice if your KDDI registered address has changed.

Telephone and data transmission might be suspended for temporarily if you do not receive notices particularly billing related ones.

You can also do the procedure on our website, but it is only supported in Japanese language.

Chinese/中文

未能收到付款账单/付款账单丢失了

关于本月的支付

没有付款账单也可以在au店铺付款。

au/UQ mobile(对应5G的资费套餐)

UQ mobile (4G LTE plan)

电话客服可以告知在便利店支付用的号码。

可以使用自己的语言。

如果需要再次发行付款账单,或有其他疑问,请拨打客服电话。

如果没收到,可能需要更改住址。

如果您在KDDI登录的地址发生了变动,则有可能收不到重要信息通知。

特别是在未收到有关支付信息的情况下 会发生暂停呼叫及通信服务。

也可以在网上办理,但仅限日语说明。

Portuguese/Português

A fatura não chegou/Perdi a fatura

Pagamento deste mês

É possível pagar na loja da au mesmo sem fatura.

au/UQ mobile (Para planos 5G)

 1. Pagamento na au Style / lojas au

  Documentos necessários para o atendimento presencial

 2. Pagamentos pela Web *Somente em Japonês

UQ mobile (4G LTE plan)

O código para pagamento em lojas de conveniência pode ser informado através telefone.

Poderá conversar no seu idioma.

Em caso de envio da segunda via da fatura e outras dúvidas entre em contato por telefone.

Se a fatura não chegou, talvez seja necessário atualizar o endereço.

Informações importantes podem não ter sido recebidas caso o endereço esteja desatualizado.

O não recebimento de cobranças poderá acarretar em suspensão temporária dos serviços.

A verificação poderá ser feita pela WEB, entretanto é somente em japonês.

Vietnamese/Tiếng Việt

Giấy thanh toán không đến/Bị mất giấy thanh toán

Về thanh toán của tháng này

Trường hợp không có giấy thanh toán, có thể thanh toán tại cửa hàng.

au/UQ mobile (Gói cước 5G)

 1. Thanh toán tại au Style / au shop

  Giấy tờ ,vật dụng cần thiết khi đến cửa hàng

 2. Thanh toán qua Web *chỉ có bằng tiếng Nhật

UQ mobile (4G LTE plan)

Hướng dẫn mã số thanh toán tại cửa hàng tiện lợi Conbini qua điện thoại.

Có thể nói chuyện bằng ngôn ngữ của Quý khách.

Về phát hành lại giấy thanh toán, hoặc có những thắc mắc khác, vui lòng gọi điện thoại cho chúng tôi.

Trường hợp giấy thanh toán không đến, có trường hợp cần phải thay đổi địa chỉ.

Đối với quý khách đã thay đổi địa chỉ mà không đăng ký lại với KDDI, có trường hợp không nhận được những thông báo quan trọng.

Đặc biệt, có trường hợp bị dừng dịch vụ truyền thông ・ gọi điện do không nhận được thông báo liên quan đến hóa đơn thanh toán.

Qua trang Web cũng có thể làm thủ tục được, nhưng hướng dẫn chỉ có bằng tiếng nhật.

 • All of the indicated amounts exclude tax unless otherwise specified.