menu
 • By phoneOpen 9:00 – 20:00

  • English

   0120-959-472(Toll Free)

  • Portuguese

   0120-959-473(Toll Free)

  • Chinese

   0120-959-476(Toll Free)

  • Korean

   0120-959-478(Toll Free)

  • Tagalog

   0120-933-952(Toll Free)

  • Vietnamese

   0120-933-961(Toll Free)

  • Japanese
   about au mobile services

   157(Toll Free)from au phones

   0077-7-111(Toll Free)

   about Internet services
   Contract / Fee / Billing

   0077-7084(Toll Free)

   Connection setting / failure

   0077-777(Toll Free)

x

What payment method is available?

English/English

You can choose to pay monthly usage by direct debit or credit card.

(A monthly processing fee of 300 yen will be added if credit card or direct debit is not registered.)

Credit card

Deduction will be based on the due date of the credit company.

Furthermore, if transaction with card company is not completed, we will send a payment slip.

Bank account direct debit

The usage fee from the first until the last day of the month will be billed the following month.

au

UQ mobile

5G Price Plan

4G LTE Price Plan

Every 25th or end of the month

Every last day of the month
(Unchangeable)

Payment over the counter (Payment method of overdue bills)

If you have the billing paper

Please bring the billing paper and pay at the following counters below.

 1. au SakuTTO is an automated fare adjustment machine located at limited au Style / au shop.
  Available in 7 languages at your disposal.
  (Japananese, English, Chinese, Portuguese, Vietnamese, Tagalog, Nepalese)

If you do not have the billing paper.

Items required when visiting the store

If you have payment slip

 • Payment slip…Please bring without tearing off.

If there is no payment slip

Other payment methods will  be provided (convenience store, Pay-easy, etc.) should you encounter difficulty making payment at the au Style / au shop.

Please call us and we will support you in English.

 • Convenience stores where payments can be made.

  7-eleven, Family Mart, Lawson, Mini Stop, Poplar, Three8, Kurashi House, Seikatsu Saika, Daily Yamazaki, Yamazaki daily store, Ric Mart, Community store, Seiko Mart

Pay by Web. *2Available in Japanese only/Log in required

 1. Checking through Web for UQ mobile 4G LTE plan users is not available.

Have you relocated since you started using KDDI Service?

You might not receive important notice if your KDDI registered address has changed.

Telephone and data transmission might be suspended for temporarily if you do not receive notices particularly billing related ones.

Chinese/中文

支付方法有哪些?

每月的使用费用可选择银行转账或者信用卡支付。

(如果不登记信用卡或银行账户,每月会产生300日元的手续费。)

信用卡

按照信用卡公司的规定日期扣款。

另外,如果信用卡公司无法结算,会给您邮寄付款账单。

银行转账

每月1日到月末的使用费用会在次月请求

au

UQ mobile

5G资费套餐

4G LTE资费套餐

毎月25日 或 月末

每月最后一天(不能更改)

窗口支付(超过支付期限时也是这种支付方法。)

有付款账单的情况

请携带付款账单到以下窗口支付。

 1. au SakuTTO是指设置在部分au Style / au店铺的自动结算机。
  可对应7个国家语言,欢迎使用。
  (日语・英语・汉语・葡萄牙语・越南语・菲律宾语・尼泊尔语)

没有付款账单的情况

来店时必备物品

有付款账单的情况下

 • 付款账单…请勿撕开。

没有付款账单的情况下

如果不方便去au Style / au店铺,给您介绍其他支付方法。(便利店,Pay-easy等)

欢迎来电咨询,我们将用中文为您提供服务。

 • 支持缴费的便利店

  7-11,全家,罗森,MINI STOP,POPLAR,スリーエイト,くらしハウス,生活彩家,Daily YAMAZAKI,YAMAZAKI Daily Store,RICマート,COMMUNITY STORE,Seico mart

也可以在网上支付。*2仅限日语,需要登录。

 1. UQ mobile用户中签约4G LTE套餐的客人无法在网上确认。

自从使用KDDI服务以来,您是否搬过家?

如果您在KDDI登录的地址发生了变动,则有可能收不到重要信息通知。

特别是在未收到有关支付信息的情况下 会发生暂停呼叫及通信服务。

Portuguese/Português

Quais são as formas de pagamento

Para pagamento mensal escolha entre débito automático ou cartão de crédito.

(Caso não houver cadastro de cartão de crédito ou conta bancária será cobrado uma taxa mensal de 300 ienes.)

Cartão de crédito

Débito conforme cadastrado na sua companhia de cartão de crédito.

Observe que, caso a companhia de cartão de crédito não manipule o pagamento, será enviado um boleto bancário.

Débito automático

A tarifa dos serviços utilizados entre o dia 01 e o último dia do mês é cobrada no mês seguinte.

au

UQ mobile

Tarifa do Plano 5G

Tarifa do Plano 4G

Todo dia 25 ou final de mês

Todo último dia útil no mês
(Não poderá ser alterado)

Pagamento em fatura (verifique aqui também procedimento para pagamento com data vencida)

Com fatura em mãos

Leve a fatura para efetuar o pagamento.

 1. au SakuTTO é uma máquina de pagamento automático localizada em lojas au Style / lojas au.
  Disponível em 7 idiomas.
  (japonês, inglês, chinês, português, vietnamita, tagalo e nepalês)

Sem fatura em mãos

Documentos necessários para o atendimento presencial

Caso tenha a fatura

 • Favor aguradar sem destacar a fatura

Caso não tenha a fatura

Se ir até a au Style / lojas au for difícil, informaremos outras formas de pagamento ( lojas de conveniência, Pay-easy e outros)

Entre em contato conosco. Daremos suporte em português.

 • Lojas de conveniência

  Seven Eleven, Family Mart, Lawson, Mini Stop, Popler, Three Eight, Kurashi House, Seikatsu Saika, Daily Yamazaki, Yamazaki Daily Store, Rick Mart, Comunity Store, Seiko Mart

Pagamentos pela Web *2Somente em Japonês

 1. Os clientes que utilizam o plano 4G LTE da UQ mobile não poderão verificar pela Web.

Houve mudança de endereço após o início do contrato com a KDDI?

Informações importantes podem não ter sido recebidas caso o endereço esteja desatualizado.

O não recebimento de cobranças poderá acarretar em suspensão temporária dos serviços.

Vietnamese/Tiếng Việt

Có những phương thức thanh toán như thế nào?

Quý khách có thể chọn thanh toán cho phần sử dụng hàng tháng bằng thẻ tín dụng hoặc chuyển khoản tự động qua tài khoản.

(Nếu Quý khách không đăng kí trả bằng thẻ tín dụng hoặc chuyển khoản tự động qua tài khoản, hàng tháng sẽ phát sinh 300yên phí dịch vụ)

Thẻ tín dụng Credit Card

Việc rút tiền sẽ theo ngày đáo hạn của công ty thẻ tín dụng.

Nếu trường hợp phía thẻ không thể sử dụng được, chúng tôi sẽ gửi cho Quý khách giấy yêu cầu thanh toán.

Thanh toán bằng chuyển khoản tự động

Cước phí sử dụng được tính từ mùng một đến cuối tháng và sẽ thu vào tháng sau.

au

UQ mobile

Gói cước 5G

Gói cước 4G LTE

Ngày 25 hàng tháng hoặc cuối tháng

Ngày cuối cùng của mỗi tháng
(không thể thay đổi)

Thanh toán tại cửa hàng (Hình thức thanh toán trong trường hợp quá ngày thanh toán,xem tại đây.)

Trường hợp có giấy thanh toán

Vui lòng mang theo giấy thanh toán đến các địa điểm sau.

 1. au SakuTTO là máy thanh toán tự động có tại một số cửa hàng au Style / au shop.
  Máy hiển thị bằng 7 ngôn ngữ, nên rất tiện dụng.
  (Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt Nam, tiếng Philippin, tiếng Nepal)

Trường hợp không có giấy thanh toán

Giấy tờ ,vật dụng cần thiết khi đến cửa hàng

Trường hợp có giấy dùng để thanh toán

 • Giấy dùng để thanh toán... vui lòng mang theo và không cắt ra

Trường hợp không có giấy thanh toán

Nếu có khó khăn khi thanh toán tại au Style / au shop, chúng tôi xin được hướng dẫn những cách thanh toán khác (cửa hàng tiện lợi, Pay-easy, etc...)

Vui lòng gọi điện thoại. Chúng tôi hỗ trợ bằng tiếng Việt.

 • Những cửa hàng tiện lợi có thể thanh toán được

  Seven Eleven, Familly Mart, Lawson, Mini Stop, Popura, Surieito, Kurashi housu, Seikatsu Saika, Daily yamazakim, Yamazaki Daily Store, RIC Mart, Community Store, Seico Mart

Cũng có thể thanh toán qua Web *2chỉ có bằng tiếng Nhật ・cần phải đăng nhập

 1. Hợp đồng của Quý khách đang là 4G LTE của UQ mobile thì không xác nhận được qua Web.

Quý khách có chuyển nhà từ sau khi sử dụng dịch vụ của KDDI không?

Đối với quý khách đã thay đổi địa chỉ mà không đăng ký lại với KDDI, có trường hợp không nhận được những thông báo quan trọng.

Đặc biệt, có trường hợp bị dừng dịch vụ truyền thông ・ gọi điện do không nhận được thông báo liên quan đến hóa đơn thanh toán.

 • All of the indicated amounts exclude tax unless otherwise specified.