menu
 • By phoneOpen 9:00 – 20:00

  • English

   0120-959-472(Toll Free)

  • Portuguese

   0120-959-473(Toll Free)

  • Chinese

   0120-959-476(Toll Free)

  • Korean

   0120-959-478(Toll Free)

  • Tagalog

   0120-933-952(Toll Free)

  • Vietnamese

   0120-933-961(Toll Free)

  • Japanese
   about au mobile services

   157(Toll Free)from au phones

   0077-7-111(Toll Free)

   about Internet services
   Contract / Fee / Billing

   0077-7084(Toll Free)

   Connection setting / failure

   0077-777(Toll Free)

x

Cases when payment slip is delivered even with Credit card/debit card is the payment method.

English/English

KDDI will send the payment slip when the Credit Card Company cannot handle the service due to the following reasons below.

 • When notified by credit card company of the expiration date.
 • When notified by the credit card company that the designated card cannot be used for payment settlement, and others.
 • Contact the Credit Card Company for details.

Please use the payment slip at hand for payment.

Changes to other credit card, or to automatic bank transfer as your payment method at au shop counters.

Precautions

For customers who subscribed to services other than au, please request for application form via phone call.

Have you relocated since you started using au Service?

You might not receive important notice if your au registered address has changed.

Telephone and data transmission might be suspended for temporarily if you do not receive notices particularly billing related ones.

Chinese/中文

使用信用卡/借记卡(Debit Card)支付,仍收到了付款账单的情况

由于以下原因,信用卡公司无法处理,KDDI将会给您邮寄付款账单。

 • 如果收到信用卡公司的使用期限到期的通知
 • 如果收到信用卡公司无法使用指定的信用卡结算的通知。
 • 详情需要您咨询信用卡公司。

请用收到的付款账单来支付。

要将支付方法更改为其他的信用卡、银行转账,请到au店铺 / au Style办理手续。

注意事项

签约au手机以外服务的客户,请拨打客服电话索取申请表。

自从使用au服务以来,您是否搬过家?

如果您在au登录的地址发生了变动,则有可能收不到重要信息通知。

特别是在未收到有关支付信息的情况下 会发生暂停呼叫及通信服务。

Portuguese/Português

Se mesmo com pagamento em cartão de crédito ou cartão de débito receber um boleto bancário.

No caso da companhia do cartão de crédito não manipular o pagamento, a KDDI enviará um boleto bancário nos seguintes motivos abaixo.

 • Quando a companhia do cartão de crédito notificar que a data de validade está vencida.
 • Quando a companhia do cartão de crédito notificar a não liquidação no cartão designado.
 • Para mais detalhes entre em contato com a companhia do cartão de crédito.

Efetue o pagamento com o boleto enviado.

Alteração da forma de pagamento para outro cartão de crédito ou conta bancária pode ser feito na loja.

Precauções

Clientes com contratos além dos serviços da au, entre em contato por telefone e solicite o envio do formulário.

Houve mudança de endereço após o início do contrato com a au?

Informações importantes podem não ter sido recebidas caso o endereço esteja desatualizado.

O não recebimento de cobranças poderá acarretar em suspensão temporária dos serviços.

Vietnamese/Tiếng Việt

Trường hợp thanh toán bằng thẻ tín dụng Credit Card/thẻ Debit Card nhưng giấy yêu cầu thanh toán vẫn đến

KDDI sẽ gửi giấy yêu cầu thanh toán trong trường hợp không thanh toán được tại công ty thẻ vì những lý do tương ứng sau.

 • Trường hợp nhận được thông báo từ công ty thẻ về thời hạn sử dụng thẻ đã hết.
 • Trường hợp nhận được thông báo từ công ty thẻ về việc không thanh toán được bằng thẻ tín dụng Credit Card đã chỉ định v.v...
 • Để biết thông tin chi tiết, xin vui lòng liên lạc với công ty thẻ

Vui lòng thanh toán bằng giấy thanh toán đã được gửi đến Quý khách.

Thủ tục thay đổi phương thức thanh toán sang thẻ tín dụng Credit Card khác, hoặc thay đổi thanh toán sang tài khoản ngân hàng, vui lòng làm thủ tục tại auShop.

Những điều cần chú ý

Quý khách ký hợp đồng dịch vụ khác ngoài au, vui lòng gọi điện để yêu cầu đơn đăng ký.

Quý khách có chuyển nhà từ sau khi sử dụng dịch vụ của au không?

Đối với quý khách đã thay đổi địa chỉ mà không đăng ký lại với au, có trường hợp không nhận được những thông báo quan trọng.

Đặc biệt, có trường hợp bị dừng dịch vụ truyền thông ・ gọi điện do không nhận được thông báo liên quan đến hóa đơn thanh toán.

 • All of the indicated amounts exclude tax unless otherwise specified.