【Important Notice】
For customers using credit card or debit card.

English/English

Your credit card company did not renew the expiration date of your registered card, so we could not make the transaction. Therefore, from this month, KDDI will bill you directly.

In line with this, it is necessary to set the payment method. Until the completion of this setting, you are requested to pay by transfer form (payment at the counter).

Please use the transfer form at a convenience store, etc. and pay until the due date.

Please be aware that you will have a paper invoice issuance fee and a processing fee for payment over the counter.

Please register your payment method using one of the following methods:

For Individual Account

 1. (1) Please register at au shop / au Style. (For au mobile phone users only)

Please visit the store with your au mobile phone and cash card or credit card.

 1. (2) Please register using the application form by post mail.

Please disregard the notice if you have already registered.

If payment cannot be confirmed.

The service or contract you are using may be cancelled.

For customers using au mobile phones.

If you are paying the device by installment, we will charge the remaining balance in a lump sum after your contract is cancelled.

In addition, please take note that once the contract is cancelled, the same phone number cannot be used again.

Chinese/中文

【重要通知】
致使用信用卡或者Debit卡(借记卡)的客人

由于信用卡公司没有更新您所登记的信用卡的有效期,导致无法结算。所以从这个月开始,KDDI将直接向您请款。

介于以上原因,需要您设定新的支付方式。在设定新的支付方式之前,要用账单(窗口支付)来支付。

请在标示的期限前拿账单到便利店付款。

会产生纸质账单发行手续费和窗口支付手续费,请注意。

请通过以下任一方法来登录新的支付方式。

个人用户

 1. (1)请前往au店铺 / au Style办理。(仅限使用au手机的用户)

请携au手机和银行卡或信用卡前往店铺。

 1. (2)请通过邮寄的申请书办理。

如果已登录新的支付方式,请无视该通知。

如果无法确认到您的付款

则您使用的服务或者契约有可能会被解约。

使用au手机的客人

如果手机为分期付款,在契约解约之后,分期的余额将会被一次性结算。

并且,一旦解约之后将无法再次使用相同的电话号码,敬请注意。

Portuguese/Português

【Aviso importante】
Aos clientes usuários de cartão de débito ou cartão de crédito.

A data de validade do seu cartão de crédito registrado não foi renovada pela empresa de cartão de crédito. Portanto, a partir deste mês a cobrança será efetuada pela KDDI.

Por esse motivo é necessário registrar uma nova forma de pagamento. Até a finalização do processo, o pagamento deverá ser efetuado através de fatura impressa (boleto).

Favor efetuar o pagamento até a data informada na fatura impressa, através das lojas de conveniência e outros.

Informamos que serão cobradas taxas por pagamento através de fatura impressa e envio.

Solicitamos o registro de uma das formas de pagamento abaixo:

Pessoa física

 1. (1) Através das lojas au / au Style. (somente usuários do serviço de telefonia)

Comparecer à Loja au portando o celular au, cartão de crédito/cartão do banco.

 1. (2) Através de envio de formulário via correio.

Desconsidere este comunicado se a alteração já foi efetuada.

Em caso da não confirmação do pagamento

Existe a possibilidade do cancelamento do contrato e/ou dos serviços prestados ao cliente.

Usuários do serviço de telefonia au.

Havendo parcelas do financiamento do aparelho, caso o contrato seja cancelado, o valor restante do financiamento será automaticamente cobrado em parcela única.

Uma vez cancelado o contrato, não será possível utilizar o mesmo número de telefone novamente.

Vietnamese/Tiếng Việt

Thông báo quan trọng
Đối với quý khách sử dụng thẻ tín dụng trả trước hoặc trả sau

Hạn sử dụng của thẻ mà quý khách đăng ký đã không được cập nhật nên việc thanh toán chưa được hoàn thành. Do đó KDDI sẽ trực tiếp thu tiền từ tháng này.

Theo đó, quý khách cần phải thiết lập phương thức thanh toán. Trong khoảng thời gian cho đến khi thiết lập, quý khách vui lòng thanh toán bằng hoá đơn (thanh toán tại quầy)

Vui lòng mang theo hoá đơn đến cửa hàng tiện lợi v.v. và thanh toán trước hạn được ghi trên hóa đơn.

Phí phát hành hoá đơn , phí thanh toán tại quầy sẽ phát sinh nên mong quý khách lưu ý.

Vui lòng đăng ký phương thức thanh toán theo 1 trong những cách sau

Khách hàng cá nhân

 1. (1) Hãy đăng ký tại au shop / au Style (Chỉ dành cho khách hàng sử dụng điện thoại di động của au)

Vui lòng mang theo điện thoại của au và thẻ ngân hàng, hoặc thẻ tín dụng đến cửa hàng.

 1. (2) Hãy đăng ký bằng mẫu đơn được gửi qua đường bưu điện

Nếu quý khách đã đăng ký, xin vui lòng bỏ qua thông báo này.

Trong trường hợp không xác nhận được việc thanh toán

Có khả năng dịch vụ và hợp đồng mà quý khách đang sử dụng sẽ bị hủy.

Khách hàng sử dụng điện thoại di động của au

Trong trường hợp quý khách đang trả góp điện thoại, số tiền máy còn lại sẽ được thanh toán 1 lần sau khi hợp đồng bị hủy.

Ngoài ra, vui lòng lưu ý rằng một khi hợp đồng bị hủy, quý khách sẽ không thể sử dụng lại số điện thoại cũ.

Inquiries by Phone

9:00-20:00 toll free

English

0120-959-472

0120-959-472

Portuguese

0120-959-473

0120-959-473

Chinese

0120-959-476

0120-959-476

Korean

0120-959-478

0120-959-478

Tagalog

0120-933-952

0120-933-952

Vietnamese

0120-933-961

0120-933-961

Japanese

157 (from au phone) or 0077-7-111

157 (from au phone) or0077-7-111

 • By phoneOpen 9:00 – 20:00

  • English

   0120-959-472(Toll Free)

  • Portuguese

   0120-959-473(Toll Free)

  • Chinese

   0120-959-476(Toll Free)

  • Korean

   0120-959-478(Toll Free)

  • Tagalog

   0120-933-952(Toll Free)

  • Vietnamese

   0120-933-961(Toll Free)

  • Japanese
   about au mobile services

   157(Toll Free)from au phones

   0077-7-111(Toll Free)

   about Internet services
   Contract / Fee / Billing

   0077-7084(Toll Free)

   Connection setting / failure

   0077-777(Toll Free)

x