menu
 • By phoneOpen 9:00 – 20:00

  • English

   0120-959-472(Toll Free)

  • Portuguese

   0120-959-473(Toll Free)

  • Chinese

   0120-959-476(Toll Free)

  • Korean

   0120-959-478(Toll Free)

  • Tagalog

   0120-933-952(Toll Free)

  • Vietnamese

   0120-933-961(Toll Free)

  • Japanese
   about au mobile services

   157(Toll Free)from au phones

   0077-7-111(Toll Free)

   about Internet services
   Contract / Fee / Billing

   0077-7084(Toll Free)

   Connection setting / failure

   0077-777(Toll Free)

x

Why is the payment slip delivered, the way of payment is automatic bank transfer?

English/English

We are sending this because we failed to make a deduction from the bank account.

Please pay using the billing paper you received.

Changes to another bank account or to credit card payment can be done easily at the store.

Reminders

 • For customers who subscribed to services other than au, please ask for application form via phone call.

Customers whose payment method has been changed to the counter may receive the following notifications.

Have you relocated since you started using au Service?

You might not receive important notice if your au registered address has changed.

Telephone and data transmission might be suspended for temporarily if you do not receive notices particularly billing related ones.

Chinese/中文

我的支付方式是银行转账,为什么收到了付款账单?

因银行转账扣款不成功,所以邮寄了付款账单。

请用收到的付款账单来支付。

可到au Style / au店铺轻松地更改成其他银行的帐户或将付款方式更改为信用卡。

注意事项

 • 签约au手机以外服务的客户,请拨打客服电话索取申请表。

对于变更为窗口支付的客人,可能会发送下面的说明。

自从使用au服务以来,您是否搬过家?

如果您在au登录的地址发生了变动,则有可能收不到重要信息通知。

特别是在未收到有关支付信息的情况下 会发生暂停呼叫及通信服务。

Portuguese/Português

A minha forma de pagamento é em débito automático. Por que chegou uma fatura?

Estamos enviando um comunicado devido a não confirmação do débito automático.

Efetue o pagamento pelo boleto bancário enviado.

Altere com facilidade a conta bancária ou forma de pagamento para cartão de crédito nas au Style / lojas au.

Pontos de atenção

 • Para contratos de outros serviços, solicite o envio de formulário pelo telefone.

Clientes que tiveram seu método de pagamento alterado para boleto, poderão receber notificações como a do exemplo abaixo.

Houve mudança de endereço após o início do contrato com a au?

Informações importantes podem não ter sido recebidas caso o endereço esteja desatualizado.

O não recebimento de cobranças poderá acarretar em suspensão temporária dos serviços.

Vietnamese/Tiếng Việt

Thanh toán bằng chuyển khoản tự động qua tài khoản mà sao giấy yêu cầu thanh toán lại đến?

Vì không trừ được tiền trên tài khoản của Quý khách, nên chúng tôi đã gửi giấy đến.

Vui lòng thanh toán bằng giấy thanh toán đã được gửi đến Quý khách.

Thủ tục thay đổi phương thức thanh toán sang thẻ tín dụng Credit Card, hoặc thay đổi thanh toán sang tài khoản ngân hàng khác, vui lòng làm thủ tục tại au Style / au shop.

Những điều cần chú ý

 • Quý khách ký hợp đồng dịch vụ khác ngoài au, vui lòng gọi điện để yêu cầu đơn đăng ký.

Những hướng dẫn dưới đây có thể được gửi đến Quý khách hàng thanh toán bằng giấy.

Quý khách có chuyển nhà từ sau khi sử dụng dịch vụ của au không?

Đối với quý khách đã thay đổi địa chỉ mà không đăng ký lại với au, có trường hợp không nhận được những thông báo quan trọng.

Đặc biệt, có trường hợp bị dừng dịch vụ truyền thông ・ gọi điện do không nhận được thông báo liên quan đến hóa đơn thanh toán.

 • All of the indicated amounts exclude tax unless otherwise specified.