menu
 • By phoneOpen 9:00 – 20:00

  • English

   0120-959-472(Toll Free)

  • Portuguese

   0120-959-473(Toll Free)

  • Chinese

   0120-959-476(Toll Free)

  • Korean

   0120-959-478(Toll Free)

  • Tagalog

   0120-933-952(Toll Free)

  • Vietnamese

   0120-933-961(Toll Free)

  • Japanese
   about au mobile services

   157(Toll Free)from au phones

   0077-7-111(Toll Free)

   about Internet services
   Contract / Fee / Billing

   0077-7084(Toll Free)

   Connection setting / failure

   0077-777(Toll Free)

x

Loss or Theft

English/English

What should I do if my phone is lost/stolen?

In case of loss or theft, follow the step below.

Chinese/中文

当手机被盗/丢失时

当手机被盗/丢失时请进行以下操作

 • 1

  为防止手机被恶意使用要先办理紧急报停

  紧急报停手续请联系au客服

  09:00 – 20:00 免通话费

  中文

 • 2

  当您找不到手机时

  当没能找到您的au手机时,请前往附近的au Style / au店铺办理机种变更手续。(需要负担手机费用)

  办理机种变更手续之后即可继续使用该手机号码等签约内容。另外,如有加入补偿服务的话,au公司可负担一部分办理机种变更时所产生的手机费用。

 • 3

  当找到手机时

  当找到手机时,请联系au客服解除报停后即可正常使用。

  09:00 – 20:00 免通话费

  中文

Portuguese/Português

O que fazer em caso de perda ou roubo do aparelho celular.

Siga as instruções abaixo em caso de perda ou roubo do telefone.

 • 1

  Para evitar o uso indevido por terceiros, desativar temporariamente a linha.

  Para solicitar o bloqueio da linha telefônica ligue para a central de atendimento ao cliente que segue abaixo.

  09:00 – 20:00 Ligação gratuita

  Português

 • 2

  Como proceder em caso de não encontrar o aparelho celular.

  Se o aparelho não for encontrado dirija-se à uma au Style / lojas au para solicitar a troca do aparelho. (haverá o custo do aparelho)

  No procedimento de troca do aparelho é possível manter o mesmo número telefônico bem como manter o conteúdo do contrato. E se estiver inscrito no serviço de garantia, uma parte do valor do aparelho será arcado pela au.

 • 3

  Se o aparelho for encontrado

  Se o aparelho for encontrado, ligue para a central de atendimento ao cliente para reativar a linha.

  09:00 – 20:00 Ligação gratuita

  Português

Vietnamese/Tiếng Việt

Tôi nên làm gì nếu điện thoại của tôi bị mất/bị đánh cắp?

Trong trường hợp bị mất hoặc mất cắp, hãy làm theo các bước dưới đây.

 • 1

  Tạm thời ngưng đường truyền để chặn việc bị sử dụng trái phép

  Vui lòng liên lạc đến Trung tâm Khách hàng Au để làm thủ tục ngưng dịch vụ.

  09:00 - 20:00 miễn phí

  Tiếng Việt Nam

 • 2

  Khi quý khách không tìm thấy thiết bị của mình

  Trong trường hợp quý khách không thể tìm thấy điện thoại của mình, hãy đến au Style / au shop gần đó để làm thủ tục mua đổi máy (tiền máy có phát sinh).

  Khi làm thủ tục  mua đổi máy, số điện thoại và nội dung hợp đồng có thể duy trì tiếp.

  Ngoài ra, nếu quý khách đăng kí dịch vụ bảo hiểm, Au sẽ chi trả một phần tiền máy khi quý khách làm thủ tục nâng cấp máy.

 • 3

  Bước 3: Khi quý khách tìm thấy thiết bị của mình

  Nếu quý khách tìm thấy thiết bị của mình, hãy gọi cho trung tâm khách hàng của au để kích hoạt lại dịch vụ.

  09:00 - 20:00 miễn phí

  Tiếng Việt Nam

 • All of the indicated amounts exclude tax unless otherwise specified.