menu
 • By phoneOpen 9:00 – 20:00

  • English

   0120-959-472(Toll Free)

  • Portuguese

   0120-959-473(Toll Free)

  • Chinese

   0120-959-476(Toll Free)

  • Korean

   0120-959-478(Toll Free)

  • Tagalog

   0120-933-952(Toll Free)

  • Vietnamese

   0120-933-961(Toll Free)

  • Japanese
   about au mobile services

   157(Toll Free)from au phones

   0077-7-111(Toll Free)

   about Internet services
   Contract / Fee / Billing

   0077-7084(Toll Free)

   Connection setting / failure

   0077-777(Toll Free)

x

How can I update my address?/I haven't received any post mails from KDDI.

English/English

For changes in your address due to relocation and such, please update your address for each service you have.

For au/UQ contract holders

 1. Please process at the nearest au Style / au shop
 2. Process over the phone

  Processing over the phone is available by calling customer support.

  You will be assisted in your preferred language.

  • Please declare your address in Japanese.
   Please call if you know the phonetic (Yomigana) and the Kanji (Chinese character).
 3. Process using PC/smartphone

  Please follow the procedure on the address relocation page of My au/My UQ mobile. (Japanese Only. Login Required)

For contracts with landline number or internet account

Processing over the phone is available by calling customer support.

You will be assisted in your preferred language.

 • Please declare your address in Japanese.
  Please call if you know the phonetic (Yomigana) and the Kanji (Chinese character).

Chinese/中文

如何办理住址变更的手续?/收不到KDDI的邮寄物

由于搬家等原因住址发生变更,则使用的各项服务都请办理住址变更的手续。

au/UQ mobile手机的签约

 1. 到附近的au Style / au店铺办理手续
 2. 通过电话客服来办理手续

  可以拨打客服中心电话来办理手续。

  提供您需要的语言服务。

  • 请用日语来讲述住址。
   致电时请提前了解读音,汉字。
 3. 自己在电脑/手机上办理手续

  请在My au/My UQ mobile的搬家网页上进行手续(只有日语界面。需要登录。)

只有固定电话,网络的签约

可以拨打客服中心电话来办理手续。

提供您需要的语言服务。

 • 请用日语来讲述住址。
  致电时请提前了解读音,汉字。

Portuguese/Português

Como atualizar o endereço cadastrado?/As correspondências da KDDI não estão chegando.

Em caso de alteração de endereço por motivo de mudança e outros, o procedimento de atualização deve ser efetuado de acordo com o serviço utilizado.

Para contratos da au/UQ mobile

 1. Atualizar através das au Style / lojas au
 2. Procedimento através de contato telefônico

  A alteração poderá ser feita através da Central de Atendimento ao Cliente.

  O atendimento poderá ser no idioma desejado.

  • Será necessário informar o endereço em japonês, explicando os caracteres (kanjis) utilizados no endereço incluindo a sua leitura.
 3. Atualizar por conta própria através do computador/celular

  Efetue o procedimento de alteração através da página Mudança de Endereço no My au/My UQ mobile (disponível apenas em japonês/necessário fazer o login)

Para contratos de telefonia fixa/internet

A alteração poderá ser feita através da Central de Atendimento ao Cliente.

O atendimento poderá ser no idioma desejado.

 • Será necessário informar o endereço em japonês, explicando os caracteres (kanjis) utilizados no endereço incluindo a sua leitura.

Vietnamese/Tiếng Việt

Làm cách nào để thay đổi địa chỉ?/Tôi không nhận được bưu phẩm từ KDDI

Nếu địa chỉ của khách hàng có thay đổi do chuyển nhà v.

v, vui lòng làm thủ tục thay đổi địa chỉ cho mỗi dịch vụ khách hàng sử dụng.

Trường hợp hợp đồng của au/UQ mobile

 1. Làm thủ tục tại cửa hàng au Style / au shop gần nhất
 2. Làm thủ tục trên điện thoại

  Có thể hoàn tất thủ tục bằng cách gọi tới trung tâm chăm sóc khách hàng.

  Có thể hỗ trợ ngôn ngữ theo yêu cầu của khách hàng.

  • Khách hàng sẽ đọc địa chỉ bằng tiếng nhật. Vì vậy, vui lòng gọi sau khi xác nhận cách đọc và kanji.
 3. Tự làm thủ tục trên PC hoặc smart phone

  Vui lòng làm thủ tục trên trang đổi địa chỉ của My au/My UQ mobile.(Chỉ có bằng tiếng Nhật ・ cần phải đăng nhập)

Trường hợp hợp đồng chỉ có điện thoại bàn cố định ・ internet

Có thể hoàn tất thủ tục bằng cách gọi tới trung tâm chăm sóc khách hàng.

Có thể hỗ trợ ngôn ngữ theo yêu cầu của khách hàng.

 • Khách hàng sẽ đọc địa chỉ bằng tiếng nhật. Vì vậy, vui lòng gọi sau khi xác nhận cách đọc và kanji.
 • All of the indicated amounts exclude tax unless otherwise specified.