menu
 • By phoneOpen 9:00 – 20:00

  • English

   0120-959-472(Toll Free)

  • Portuguese

   0120-959-473(Toll Free)

  • Chinese

   0120-959-476(Toll Free)

  • Korean

   0120-959-478(Toll Free)

  • Tagalog

   0120-933-952(Toll Free)

  • Vietnamese

   0120-933-961(Toll Free)

  • Japanese
   about au mobile services

   157(Toll Free)from au phones

   0077-7-111(Toll Free)

   about Internet services
   Contract / Fee / Billing

   0077-7084(Toll Free)

   Connection setting / failure

   0077-777(Toll Free)

x

Why hasn't my current month's fee been debited from my account or am I being charged for 2 months?

English/English

When it is lesser that the minimum fixed amount,The bill may be combined with your usage fee for next month.The total amount is maximum of two months bill.

Detailed amount

Bank account direct debit: Less than 5,000 yen (tax included)

The counter payment: Less than 330 yen (tax included)

 • Depending on the contracted service, you may be charged monthly even for the above amounts.

If you wish to pay on a monthly basis

The procedure could be done through My au, phone call or text

Chinese/中文

何吾月之费不除吾账户,或吾取 2 月之费?

实施的金额

银行转账:5,000日元以下(含税)

柜台支给:330日元以下(含税)

 • 根据签约内容会有不同、即便达到上述金额有每月进行结算的可能

当您希望每月进行结算时

可以通过My au、客服电话、或者短讯服务来办理手续

Portuguese/Português

Por que a taxa do meu mês atual não foi debitada da minha conta ou estou sendo cobrado por 2 meses?

valor aplicado

Débito direto: Menos de 5.000 ienes (IVA incluído)

Pagamento ao balcão: Menos de 330 ienes (IVA incluído)

 • Denpendendo do serviço contratado,poderá ser cobrado mensalmente mesmo acima do valor.

caso prefira a cobrança mensal

os procedimentos podem ser feitos através do My au, telefone ou mensagem.

Vietnamese/Tiếng Việt

Tại sao phí tháng hiện tại của tôi chưa được ghi nợ từ tài khoản của tôi hoặc tôi đang bị tính phí trong 2 tháng?

Tiền phí thực tế

Ghi nợ trực tiếp: Dưới 5.000 yên (đã bao gồm thuế)

Thanh toán tại quầy: Dưới 5.000 yên (đã bao gồm thuế)

 • sẽ tùy thuộc vào dịch vụ của hợp đồng,Số tiền trên cũng có trường hợp được thu theo hàng tháng

Trường hợp có nguyện vọng thanh toán theo từng tháng

có thể làm thủ tục trên ứng dụng My Au, gọi điện hoặc làm qua tin nhắnClique aqui para Nếu

 • All of the indicated amounts exclude tax unless otherwise specified.