How can I update my address?/I haven't received any post mails from KDDI.

English/English

For changes in your address due to relocation and such, please update your address for each service you have.

Important Notices

 • If you haven't updated your address, you will not be able to receive important notifications.
 • The application will be applied on the same day, but in case of insufficient information a delay on the processing may occur.
  When changing address online (using My au/My UQ mobile), information will be updated the following day.
 • If conditions are met for au → landline phone discount, a discount on calls will be applied to "the subscriber's home phone number".
  Please take note of home phone number revision due to change of address or relocation.
 • Customers who have combined several services in one bill, may be required to complete the procedure by mail (application form).

For au/UQ contract holders

 1. Please process at the nearest au Style / au shop
 2. Process over the phone

  Processing over the phone is available by calling customer support.

  You will be assisted in your preferred language.

  • Please declare your address in Japanese.
   Please call if you know the phonetic (Yomigana) and the Kanji (Chinese character).

  【au Customer Support number】0120-959-472

  【UQ mobile Customer Support number】0800-777-5461

  09:00–20:00 Toll Free

 3. Process using PC/smartphone

  Please follow the procedure on the address relocation page of My au/My UQ mobile. (Japanese Only. Login Required)

For contracts with landline number or internet account

Processing over the phone is available by calling customer support.

You will be assisted in your preferred language.

 • Please declare your address in Japanese.
  Please call if you know the phonetic (Yomigana) and the Kanji (Chinese character).

【au Customer Support number】0120-959-472

【UQ mobile Customer Support number】0800-777-5461

09:00–20:00 Toll Free

Chinese/中文

如何办理住址变更的手续?/收不到KDDI的邮寄物

由于搬家等原因住址发生变更,则使用的各项服务都请办理住址变更的手续。

重要通知

 • 如果不办理住址变更的手续,就会收不到重要通知。
 • 从申请当天就能适用,但是如果申请过程中发生异常,手续可能会发生延迟。
  (在My au/My UQ mobile上更改住址时,将会在申请次日生效。)
 • 满足au→自家折扣(固定电话通话折扣)的适用条件时,与“签约者自家电话号码”的通话可得到折扣。
  由于搬家等原因导致自家电话号码产生变更时,则需要注意。
 • 付款方式绑定在一起的客户可能会需要通过邮寄(申请书)来办理手续。

au/UQ mobile手机的签约

 1. 到附近的au Style / au店铺办理手续
 2. 通过电话客服来办理手续

  可以拨打客服中心电话来办理手续。

  提供您需要的语言服务。

  • 请用日语来讲述住址。
   致电时请提前了解读音,汉字。

  【au客服中心】0120-959-476

  【UQ mobile客服中心】0800-777-5462

  09:00–20:00 通话免费

 3. 自己在电脑/手机上办理手续

  请在My au/My UQ mobile的搬家网页上进行手续(只有日语界面。需要登录。)

只有固定电话,网络的签约

可以拨打客服中心电话来办理手续。

提供您需要的语言服务。

 • 请用日语来讲述住址。
  致电时请提前了解读音,汉字。

【au客服中心】0120-959-476

【UQ mobile客服中心】0800-777-5462

09:00–20:00 通话免费

Portuguese/Português

Como atualizar o endereço cadastrado?/As correspondências da KDDI não estão chegando.

Em caso de alteração de endereço por motivo de mudança e outros, o procedimento de atualização deve ser efetuado de acordo com o serviço utilizado.

Aviso importante

 • Caso o endereço não esteja atualizado, informações relevantes não chegarão até o cliente.
 • A atualização passará a vigorar no mesmo dia, todavia poderá ocorrer atraso no procedimento caso os dados estejam incorretos ou incompletos.
  (No caso de alterar o endereço online (através do My au/My UQ mobile), as informações serão atualizadas apenas no dia seguinte.)
 • Caso preencha os requisitos necessários para o desconto au-Jitaku, haverá desconto nas tarifas de ligação para o「telefone fixo do titular」cadastrado. Desta forma, prestar atenção em caso de alteração do número de telefone por motivo de mudança de endereço.
 • No caso dos clientes que fazem o pagamento da tarifa de mais de um serviço em fatura unificada, dependendo do caso, o procedimento deverá ser efetuado via correio através de formulário.

Para contratos da au/UQ mobile

 1. Atualizar através das au Style / lojas au
 2. Procedimento através de contato telefônico

  A alteração poderá ser feita através da Central de Atendimento ao Cliente.

  O atendimento poderá ser no idioma desejado.

  • Será necessário informar o endereço em japonês, explicando os caracteres (kanjis) utilizados no endereço incluindo a sua leitura.

  【au Central de Suporte ao Cliente】0120-959-473

  【UQ mobile Central de Suporte ao Cliente】0800-777-5463

  09:00–20:00 Ligação gratuita

 3. Atualizar por conta própria através do computador/celular

  Efetue o procedimento de alteração através da página Mudança de Endereço no My au/My UQ mobile (disponível apenas em japonês/necessário fazer o login)

Para contratos de telefonia fixa/internet

A alteração poderá ser feita através da Central de Atendimento ao Cliente.

O atendimento poderá ser no idioma desejado.

 • Será necessário informar o endereço em japonês, explicando os caracteres (kanjis) utilizados no endereço incluindo a sua leitura.

【au Central de Suporte ao Cliente】0120-959-473

【UQ mobile Central de Suporte ao Cliente】0800-777-5463

09:00–20:00 Ligação gratuita

Vietnamese/Tiếng Việt

Làm cách nào để thay đổi địa chỉ?/Tôi không nhận được bưu phẩm từ KDDI

Nếu địa chỉ của khách hàng có thay đổi do chuyển nhà v.

v, vui lòng làm thủ tục thay đổi địa chỉ cho mỗi dịch vụ khách hàng sử dụng.

Thông báo quan trọng

 • Nếu khách hàng không thay đổi địa chỉ thì khách hàng sẽ không nhận được những thông báo quan trọng.
 • Thủ tục khách hàng đăng ký sẽ được áp dụng ngay trong ngày hôm đó. Nhưng nếu có sai sót gì thì có khả năng thủ tục sẽ bị chậm trễ.
  (Trường hợp Quý khách thay đổi địa chỉ qua My au/My UQ mobile, thì địa chỉ sẽ được thay đổi vào ngày hôm sau.)
 • Trong trường hợp các điều kiện áp dụng của chương trình "Giảm giá gọi từ di động au đến điện thoại bàn" được đáp ứng, cước gọi đến số điện thoại bàn của chủ thuê bao sẽ được giảm giá. Vui lòng chú ý trong trường hợp khách hàng thay đổi số điện thoại bàn khi chuyển nhà.
 • Với những khách hàng chọn hình thức thanh toán một lần thì có trường hợp khách hàng sẽ cần làm thủ tục qua đường bưu điện (đơn đăng ký)

Trường hợp hợp đồng của au/UQ mobile

 1. Làm thủ tục tại cửa hàng au Style / au shop gần nhất
 2. Làm thủ tục trên điện thoại

  Có thể hoàn tất thủ tục bằng cách gọi tới trung tâm chăm sóc khách hàng.

  Có thể hỗ trợ ngôn ngữ theo yêu cầu của khách hàng.

  • Khách hàng sẽ đọc địa chỉ bằng tiếng nhật. Vì vậy, vui lòng gọi sau khi xác nhận cách đọc và kanji.

  【Tổng đài chăm sóc khách hàng au】0120-933-961

  【Tổng đài chăm sóc khách hàng UQ mobile】0800-777-5464

  09:00–20:00 Không mất phí gọi điện

 3. Tự làm thủ tục trên PC hoặc smart phone

  Vui lòng làm thủ tục trên trang đổi địa chỉ của My au/My UQ mobile.(Chỉ có bằng tiếng Nhật ・ cần phải đăng nhập)

Trường hợp hợp đồng chỉ có điện thoại bàn cố định ・ internet

Có thể hoàn tất thủ tục bằng cách gọi tới trung tâm chăm sóc khách hàng.

Có thể hỗ trợ ngôn ngữ theo yêu cầu của khách hàng.

 • Khách hàng sẽ đọc địa chỉ bằng tiếng nhật. Vì vậy, vui lòng gọi sau khi xác nhận cách đọc và kanji.

【Tổng đài chăm sóc khách hàng au】0120-933-961

【Tổng đài chăm sóc khách hàng UQ mobile】0800-777-5464

09:00–20:00 Không mất phí gọi điện

Inquiry over the phone

Select your language.

Business Hours: 9:00 – 20:00 *1

*1 For lost or stolen phone, inquiry will be accepted 24 hours

 • All of the indicated amounts include tax unless otherwise specified.
 • By phoneOpen 9:00 – 20:00

  • English

   0120-959-472(Toll Free)

  • Portuguese

   0120-959-473(Toll Free)

  • Chinese

   0120-959-476(Toll Free)

  • Korean

   0120-959-478(Toll Free)

  • Tagalog

   0120-933-952(Toll Free)

  • Vietnamese

   0120-933-961(Toll Free)

  • Japanese
   about au mobile services

   157(Toll Free)from au phones

   0077-7-111(Toll Free)

   about Internet services
   Contract / Fee / Billing

   0077-7084(Toll Free)

   Connection setting / failure

   0077-777(Toll Free)

x